<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% Dim RefreshTime, IdleTime, TotalUsers, OnlineUser(), Tmp(), Num, I, ID RefreshTime = 10 IdleTime = RefreshTime * 3 Application.Lock If Application(Session.SessionID & "LastAccessTime") = Empty Then If Application("TotalUsers") = Empty Then Application("TotalUsers") = 0 ReDim Tmp(Application("TotalUsers") + 1) Num = 0 If Application("TotalUsers") > 0 Then For I = LBOUND(Application("OnlineUser")) To UBOUND(Application("OnlineUser")) ID = Application("OnlineUser")(I) If ID <> Session.SessionID Then Tmp(Num) = ID Num = Num + 1 End If Next End If Tmp(Num) = Session.SessionID Application("TotalUsers") = Num + 1 ReDim Preserve Tmp(Application("TotalUsers")) Application("OnlineUser") = Tmp End If Application(Session.SessionID & "LastAccessTime") = Timer ReDim Tmp(Application("TotalUsers")) Num = 0 For I = 0 To Application("TotalUsers") - 1 ID = Application("OnlineUser")(I) If (Timer - Application(ID & "LastAccessTime")) < IdleTime Then Tmp(Num) = ID Num = Num + 1 Else Application(ID & "LastAccessTime") = Empty End If Next If Num <> Application("TotalUsers") Then ReDim Preserve Tmp(Num) Application("OnlineUser") = Tmp Application("TotalUsers") = Num End If Application.UnLock %> 薪資基準
扣稅稅額設定
功能簡介:
如該機關單位需要扣繳所得稅,則「扣稅稅額設定」為用來輸入扣稅金額的對照表;對照方法為,計算所得金額(所得金額為所得稅課徵項目之金額總數,項目可在「資料標準檔—費率與稅率設定」中修改),配合扶養口數,再參考此張扣稅稅額對照表,得到的數字即為所得稅。本程式具三個基本功能,包括:
  1. 新增扣稅稅額
  2. 編輯扣稅稅額
  3. 刪除扣稅稅額
權限:
  薪資系統之系統使用者;薪資系統之一般使用者僅能查閱,不能加以修改。
功能說明:
   「扣稅稅額」以列表的方式呈現;順序依「薪資(起)」由小至大排列:
新增扣稅稅額
編輯扣稅稅額
刪除扣稅稅額